Upozorňujeme Vás, že na našich stránkách jsou umístěny nové verze modůlů WHIM a WDHM se zapracováním změn v PAP pro rok 2014

 Informace k problematice PAPzveřejňuje MF na adrese :
 http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/pomocny-analyticky-prehled

 

Vážení uživatelé majetkových modulů firmy IN-SY-CO,

 

na základě  zveřejnění vyhlášky č. 472/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. Bylo provedeno několik nutných úprav v modulech majetku týkajících se organizací vykazujících PAP na základě přílohy č. 2a k této vyhlášce.

1)    Byla zavedena povinnost při zavedení nové karty majetku udávat údaje o dodavateli majetku
2)    Byla zavedena povinnost při prodeji a bezúplatném převodu majetku (kódy 51 a 54) udávat údaje o odběrateli (organizaci, jíž byl majetek prodán nebo převeden bezúplatně).

 

 

 3)    Od 01.01.2014 je pro organizace vykazující PAP povinnost vykazovat PAP včetně IČ dodavatele i u účetních odpisů majetku. Z tohoto důvodu byla do modulu přidána možnost nastavení účetního rozvrhu pro tyto odpisy pod kódem „M0“. Odpisy se musí provádět po inventárních číslech, tudíž byla pro tyto organizace zcela odstraněna možnost vykazovat do účetnictví účetní odpisy pomocí jiných kritérii (např. CPA…).

Nastavení účetního rozvrhu se musí provést tak, aby byla přímo do rozvrhu doplněna vazba na nové účty PAP. Je nutné u některých zápisů v účetním rozvrhu upravit dodatečné podmínky, aby odpovídaly všem možným variantám, které požaduje výkaz o PAP. Jedná se především o syntetické účty 081 - Oprávky ke stavbám a 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí. Tyto úpravy se promítají přímo až do výstupu do účetnictví.

 

 4)  Byla provedena úprava formuláře pro generaci PAP k pohybům v majetku. Ve formuláři se doplňují IČ organizací nejen u pohybů při zařazení majetku, ale nyní i u vyřazení majetku. U vyřazení majetku (prodejem, bezúplatným převodem) se uvádí do položky „IČ partnera“ IČ organizace jíž byl majetek například prodán. Do položky „IČ partnera2“ se uvádí IČ organizace od níž byl majetek pořízen. Tato položka není zatím nastavena jako povinná a je na organizaci zda uvede tento údaj. V případě, že je tento údaj uveden na kartě majetku, je automaticky vyplněn.

Pozn.:  Podle informace ze školení dodavatelů EkIS na MF ČR existuje seznam cca. 18.000 IČ, které jsou povinné pro potřeby sledování pohybů majetku v evidenci PAP tj. dodavatelé a odběratelé majetku. Pokud organizace evidující PAP použijí v předávaných datech i jiné IČ pak CSÚIS provede vyloučení tohoto IČ z předávaných dat. Proto doporučujeme zapisovat IČ do všech pohybů a odpisů majetku od 01.01.2014, čímž si usnadníte zjišťování zda IČ Vašeho dodavatele resp. odběratele majetku je v tomto seznamu či nikoliv.

 

 

 

 5)   Do systému bude zaveden nový kód pohybu 47 – Technické zhodnocení. Tento kód budou muset od 01.01.2014 používat všechny organizace vykazující PAP pro zadávání technického zhodnocení. Technické zhodnocení se bude zadávat samostatně z důvodu vykazování dle IČ partnera. Bude se pro zadání využívat tlačítko „Př“. Program pak ke kartě, na níž uživatel stojí, vygeneruje novou kartu se stejným matričním číslem a novým číslem příslušenství. Následně budou upraveny některé tiskové sestavy tak, aby v případě více příslušenství k jednomu matričnímu číslu docházelo v sestavách k součtování za matriční číslo.

Pozn.: Na výše zmíněném školení dodavatelů EkIS na MF ČR jsme požádaly o písemné potvrzení akceptovatelností výše popsaného postupu evidence resp. odpisování technického zhodnocení v našem EkIS. Po obdržení tohoto potvrzení zajistíme jeho zveřejnění. 

  

               

 

 6)  Upozornění – v rámci nových definic PAP jsou zrušeny ze strany MF zakázané hodnoty kódů PAP. Tudíž je zapotřebí dávat velký pozor na to, který kód se použije. Příkladem jsou kódy 402 – nákup nový,403 - nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. Kč a 404 - nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis. Kč včetně. Tyto kódy jsou povoleny v obou modulech majetku, ale 403 a 404 je správné použít pouze v modulu drobného majetku!