Modul WHIM slouží k evidenci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a k evidenci pohybů jak jednotlivých položek DHIM, tak i skupin DHIM.

Umožňuje vytvářet výstupní sestavy DHIM podle položek pohybu, středisek, inventárních čísel, místností, tříd, skupin atd. Umožňuje též sledovat stav DHIM v souvislosti se jmény pracovníků, kteří je využívají, eventuelně převzali za ně hmotnou odpovědnost.

Umí spočítat  roční daňové odpisy podle SKP, třídy a oboru. Stejně tak počítá měsíční účetní odpisy podle stanoveného odpisového plánu.

Program podporuje také zpracování pomocí čárového kódu.

Dále program umožňuje přípravu a automatický přenos dat do modulu WFU (finančního účetnictví) na základě účetního rozvrhu, který definuje a aktualizuje uživatel sám.

Program respektuje platné předpisy a číselníky, stejně jako vnitropodnikovou metodiku vedení účetnictví.